ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა : 

შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა - 224 საშტატო ერთეული

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - 20 ერთეული

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში:

 ქალი - 125

კაცი - 107

 

ნავიგაცია