მნიშვნელოვანი ნორმატიული აქტები

ალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ

„საჯარო ინფორმაციის ასლი გადაღების მოსაკრებელი დამტკიცებულია „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის შესახებ“ ქალაქ რუსთავის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის N83 დადგენილებით.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის განაკვეთის განსაზღვრისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე M2 და M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ადგილობრივი საქალაქო
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M3 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფი განსაზღვრისა და ტრანსპორტის ტარიფზე  შეღავათების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ


საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტები

2021 წელი

დადგენილება #235

იხილეთ დანართი

დადგენილება #240

იხილეთ დანართი

დადგენილება #241

იხილეთ დანართი

დადგენილება #245

დადგენილება #246

დადგენილება #247

 

2020 წელი

დადგენილება #176

იხილეთ დანართი

დადგენილება #181

იხილეთ დანართი

დადგენილება #182

იხილეთ დანართი

დადგენილება #192

იხილეთ დანართი

დადგენილება #209

იხილეთ დანართი

დადგენილება #217

იხილეთ დანართი

დადგენილება #218

იხილეთ დანართი

 

2019 წელი

 

დადგენილება #91

დადგენილება #92

დადგენილება #93

იხილეთ დანართი

დადგენილება #94

იხილეთ დანართი

დადგენილება #95

დადგენილება #96

დადგენილება #97

დადგენილება #98

დადგენილება #99

დადგენილება #100

იხილეთ დანართი

დადგენილება #107

იხილეთ დანართი

დადგენილება #110

იხილეთ დანართი

დადგენილება #114

დადგენილება #115

დადგენილება #117

იხილეთ დანართი

დადგენილება #120

იხილეთ დანართი

დადგენილება #121

იხილეთ დანართი

დადგენილება #128

იხილეთ დანართი

დადგენილება #132

იხილეთ დანართი

დადგენილება #136

იხილეთ დანართი

დადგენილება #145

იხილეთ დანართი

დადგენილება #150

იხილეთ დანართი

დადგენილება #152

იხილეთ დანართი

დადგენილება #155

იხილეთ დანართი