განცხადებები

არჩილ ძამაშვილი

დაბადების თარიღი: 25.10.1985


სამუშაო გამოცდილება:

15.02.2021 - დღემდე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი

16.03.2015-15.02.2021

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი.

17.11.2014-16.03.2015 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიაში მოწვეული სპეციალისტი (იურისტი).

01.12.2010-15.08.2011 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა – ნოტარიუსისთვის სამართლებრივი დახმარების გაწევა.

განათლება:

2011-2013         

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტი. მაგისტრატურა.

2004-2009 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტი. ბაკალავრიატი.

1992-2003     

ქ. რუსთავის კლასიკური გიმნაზია (წარჩინებით).

სერთიფიკატები: 

2018   

„საჯარო მმართველობის ღიაობა: მოქალაქეთა ჩართულობა და თანამონაწილეობა“ წარმატებით დასრულებისათვის.

 „ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესახებ“

 „საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის სიახლეები და კორუფციის პრევენციის მექანიზმები“ წარმატებით დასრულებისათვის.        

2015                                 

 საჯარო სამსახურის ბიუროსა და დბბ აცადემყ-ს მიერ შემუშავებული კურიკულუმის მიხედვით ჩატარებული ტრენინგის `ეთიკა საჯარო სამსახურში~ წარმატებით გავლისთვის.

 საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ჩატარებული ტრენინგის `მამხილებელთა დაცვის ინსტიტუტი~ წარმატებით გავლისთვის.

2013   

ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელი ტრენინგ კურსების გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

2011           '

ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის.

 ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრში ნოტარიუსთა სტაჟირების კურსის გავლისათვის.

 ადვოკატთა საკვალიფიკაციო ტესტირების წარმატებით ჩაბარებისათვის (სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით).

2009   

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო ტესტირების წარმატებით ჩაბარებისათვის (სისხლის სამართლის მიმართულებით).

 

ენები:                                    ინგლისური, რუსული

ტელეფონი:                             +995 97 31 34 54

ელ.ფოსტა:                               archil.dzamashvili@rustavi.gov.ge