ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

Local economic development plan 2019-2020

 


 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივნისის დადგენილება №226

ქალაქ რუსთავის ტერიტორიული გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცები შესახებ

კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკა 


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების
რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულება 


 

 თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

დანართი

დამტკიცებულია თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2014 20 იანვრის N 216 დადგენილებით

 

ნავიგაცია