“რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს“ სტრუქტურა

დირექტორი: ჯურხა ბენდელიანი

დირექტორის მოადგილე: კახა ქოჩიაშვილი

დირექტორის მოადგილე: დავით წიკლაური

ადმინისტრაციის უფროსი: ლელა ლუარსაბიშვილი