ა(ა)იპ “გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი”

არასამეწარმეო (არაკომერციუოლი)იურიდიული პირი  “გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი”

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 • მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა
 • ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება
 • სასცენო ხელოვნების განმტკიცება და ტრადიციების აღორძინება
 • საზოგადოებისა და ახალგაზრდების ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.
 • ყველა თაობის ნიჭიერ შემოქმედთა ხელშეწყობა, განვითარება, პოპულარიზაცია,
 • საზოგადოებას ინტერესის ამაღლება თეატრალური ხელოვნებისადმი
 • თანამედროვე დრამატურგიის პროპაგანდა.
 • პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება სხვადასხვა თეატრთან.
 • სპექტაკლების მომზადება
 • სარეპერტუარო პოლიტიკაში მრავალფეროვნების შეტანა.
 • სხვადასხვა სახის ღონისძიების ორგანიზება