ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

რუსთავის ტერიტორიული გამოყენება და განაშენიანების გეგმა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის დადგენილება #154

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის – გენერალური გეგმისა
და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

ზონირების რუკა

ქვეზონების რუკა