“რუსთავსერვის ცენტრის” სტრუქტურა

ა(ა)იპ  “რუსთავსერვის ცენტრის” დირექტორი:

რევაზ გოგიძე

დირექტორის პირველი მოადგილე:

ევან გველესიანი

დირექტორის მოადგილე:

გოჩა კიკაჩეიშვილი


ა (ა)იპ “რუსთავსერვის ცენტრის” სამსახურები

ადმინისტრირების პროგრამა

ფუნქციები: სტრუქტურული ერთეულების ზედამხედველობა

ხელმძღვანელი: გურამ ლოსეურაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: (341) 27 60 40;


ტექნიკური სამსახური

ფუნქციები: პასუხისმგებელია სამსახურის ბალანსზე არსებული მანქანა-მექანიზმებისა და ავტოსატრანპორტო ერთეულების ტექნიკურ გამართულობაზე. აკონტროლებს საწვავ-საცხები მასალების, სათადარიგო ნაწილების აღრიცხვას. 

ხელმძღვანელი: შალვა სომხიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის სამსახური

ფუნქციები: გარე განათების და მხატვრული მინათების ქსელების, ასევე, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია, ზედამხედველობა, ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა.

ხელმძღვანელი: გულივერ სამუშია

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


დაცვის სამსახური

ფუნქციები: კუთვნილი ობიექტების, ქონების, მატერიალური ფასეულობების დაცვა. სახანძრო, საევაკუაციო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დასაცავ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული წესრიგის დარღვევების აღკვეთა და საჭიროების შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოებთან მიმართვა.

ხელმძღვანელი: გენადი ბოკელავაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


დასუფთავება და ნარჩენების გატანის სამსახური

ფუნქციები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა საჯარო ადგილების დაგვა-დასუფთავება, პერსონალის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ნაგვის ურნების მოვლა-პატრონობა და რესტავრაცია-შეკეთება.

ხელმძღვანელი: გელა შეყელაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. N20

ტელეფონი: 0(341) 24 17 01; 24 17 02


საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების (ექსპლუატაცია) სამსახური

ფუნქციები: ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა-პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

ხელმძღვანელი: ლაშა მიქაუტაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40


მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარების სამსახური

ფუნქციები: ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტერიტორიის გამწვანება-განაშენიანება, მოვლა-პატრონობა, მრავალწლიანი ხე-მცენარეების სანიტარული დამუშავება (მოჭრა,გადაბელვა,გასხვლა). აღრიცხავს და აკონტროლებს გამწვანების, სატყეო, სასათბურე და სანერგე სამსახურებში არსებულ მატერიალურ ფასეულობების აღრიცხვა-კონტროლი

ხელმძღვანელი: დირექტორის მოადგილე გოჩა კიკაჩეიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი:  რუსთავი, ყაზბეგის ქ. N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40