სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

დაჩი ცხვედიაშვილი


განყოფილებები:

პირველადი აღრიცხვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

გენო ჩაჩუა


სამობილიზაციო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

დავით ლომსაძე


გაწვევის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

მალხაზი კომლაძე