საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

დაწესებულების სტრუქტურა, დასაქმებულთა რაოდენობა და საშტატო ნუსხა

დაწესებულების სტრუქტურა:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა : 

შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა – 231 საშტატო ერთეული

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 18 ერთეული

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში:

ქალი -130

კაცი – 100

მენეჯერულ თანამდებობაზე დასაქმებულთა რაოდენობა:

მდედრობითი – 19

მამრობითი –     25

ორგანიზაციაში დასაქმებულთა საშუალო ასაკი:

მდედრობითი- 39.99

მამრობითი –    40, 9

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირებისპროფესიული საჯარო მოხელეების და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულიპირების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა გენდერულ ჭრილში

იხილეთ: https://rustavi.gov.ge/file_manager/31/3b1f8bdf237bf4de654835e44f4bc9ee.pdf 

პროფესიული საჯარო მოხელეების სამუშაო აღწერილობა (119)

https://rustavi.gov.ge/file_manager/3/6d4972777cfec39e4bfa97d3f45fb7f0.pdf

https://rustavi.gov.ge/file_manager/3/092a097963cea9df0be15989151d30bd.pdf 

https://rustavi.gov.ge/file_manager/3/f2e48731fb69d171e8184e8f09e22ce9.pdf 

https://rustavi.gov.ge/file_manager/3/52f8657807375706b2047f5470012714.pdf 

https://rustavi.gov.ge/file_manager/3/4ae51ed3af22e5d6136d4112679d411b.pdf 

 

შრომითი ხელშეკრულებით(18) და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა(45) სამუშაო აღწერილობა

https://rustavi.gov.ge/file_manager/31/df3b41e84eec59c3706c67c7057145fd.pdf