ქალაქ რუსთავში შპს „სტანდარტის“ მიერ ნარჩენი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოსა და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის შესახებ სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის ანგარიში

წინა ქალაქ რუსთავში შპს „ჯეოსთილის“ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023 წლის პირველი ივნისის N247/ს ბრძანება