რუსთავში კირისა და კომბინირებული სასუქების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ

დანართი 1 

დანართი 2

დანართი 3

დანართი 4

 

წინა რუსთავში, შპს „ჯეო-ფილერის“ სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვა) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ