შპს „რუსელოისის“ მიერ ქ. რუსთავში, მეტალურგიული (ფეროშენადნობთა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის შესახებ

იხილეთ: დანართი

 

 

წინა რუსთავში, მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გარემოზე ზემოქმედების პროექტის შესახებ