სს „რუსთავოილის“ მიერ 100 მ3-ზე მეტი მოცულობის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, თხევადი აირის მიწისზედა საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშის შესახებ

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა – რუსთავის მუნიციპალიტეტში სს ,,რუსთავოილის” 100 მ3-ზე მეტი მოცულობის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, თხევადი აირის მიწისზედა საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება   დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა, 100 მ 3 ზე მეტი მოცულობის თხევადი აირის, ნავთობპროდუქტების მიწისზედა საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,რუსთავოილი” დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების […]

შპს „რუსთავის ფოლადის“ მიერ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ

2024 წლის 21 მაისს, შპს „რუსთავის ფოლადმა“ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარადგინა მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დამატებითი განცხადება. გზშ-ის ანგარიშის დამატებითი განცხადების შესახებ ინფორმაცია თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალზე – www.ei.gov.ge. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://ei.gov.ge/ka/info/56868b4c-3c7c-4d20-bc74-e31b46290ce4 დაგეგმილი საქმიანობის გზშ ანგარიშის დამატებით განცხადებასთან და თანდართულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი […]

რუსთავში, შპს „სტანდარტის“ ნარჩენი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოსა და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ

გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვა – ქ. რუსთავში, შპს „სტანდარტის“ ნარჩენი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოსა და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი   დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სტანდარტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთავის […]

რუსთავში, შპს „სტანდარტის“ ნარჩენი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოსა და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ

გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვა – ქ. რუსთავში, შპს „სტანდარტის“ ნარჩენი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოსა და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი   დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სტანდარტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთავის […]