„ქ. რუსთავში, შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრის“ ძირითადი არაორგანული ნაერთების (ამორფული ბორის) საწარმოს მოწყობაექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“

ბრძანება

წინა შპს „პეტრო პლუსის“ ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგური) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“