რუსთავში, სს „რუსთავოილის“ 1000 მ3-ზე მეტი მოცულობის ნავთობპროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

ბრძანება

 

წინა რუსთავში, შპს „VIVACEMENT“-ის ცემენტის საწარმოს მშენებლობასა და ექსპლუატაციის პროექტზე“ სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“