რუსთავში, შპს „სტანდარტის“ ნარჩენი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოსა და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ 

ბრძანება

 

წინა „Georgia Oil & Gas Limited”-ის ფილიალი საქართველოში“-ს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ