ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

რუსთავში, შპს „სტანდარტის“ ნარჩენი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოსა და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ 

ბრძანება

 

წინა „Georgia Oil & Gas Limited”-ის ფილიალი საქართველოში“-ს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ