შპს „სტანდარტის“ მიერ რუსთავში, ნარჩენი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოსა და სახიფათო ნარჩენების დროებითი შესანახი ობიექტის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ

იხილეთ

 

წინა შპს ,,რუსელოისის“ რუსთავის მეტალურგიული (ფეროშენადნობთა) ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის პროექტის სკრინინგის ანგარიშის შესახებ