რუსთავში, შპს „რუსთავის ფოლადის“ დღე-ღამეში 100 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენის განთავსებასა და დამუშავებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ბრძანება

 

წინა რუსთავში, მშვიდობის ქ. №2-ში სს „რუსთავის აზოტის“ ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (ბეტონის ქარხნის მოწყობა) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ