შპს „რუსელოი“-ს მიერ რუსთავში მდებარე მეტალურგიული ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის პროექტის შესახებ სკრინინგის ანგარიში

დანართი 1 

დანართი 2 

 

წინა შპს „რეციკლინგის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილ N6999 განცხადებაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ