არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ რუსთავის დასუფთავება“ შექმნილია  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე. მისი დამფუძნებულია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი, აღმასრულებელი ხელისუფლების - მერიის სახით. 

სამსახურის მიზანებია:

  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყარი (საყოფაცხოვრებო) ნარჩენების შეგროვება
  • ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დაგვა-დასუფთავება
  • მუნიციპალიტეტში დასუფთავებისა და სისუფთავის უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება
  • ნაგვის ურნების მოვლა-პატრონობა, რესტავრაცია-შეკეთება
  • რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, უპატრონო, მიუსაფარი ძაღლების მოვლა-პატრონობა.

 


კონტაქტი:

დირექტორი: ბადრი მოდებაძე

მისამართი: 3700, რუსთავის დავით გარეჯის ქუჩა 20

ტელეფონი: 341 24 17 01; 24 17 02

ელ.ფოსტა: badri_modebadze@mail.ru

 

 

ნავიგაცია