ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2016 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2016 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა

 

ნავიგაცია