•  უფასო სასადილოები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს და მათი დახმარების მიზნით, ყოველწლიურად გეგმავს და ახორციელებს არაერთ სოციალურ პროგრამას. ადგილობრივი ხელისუფლების ერთ–ერთ ასეთ პრიორიტეტულ მიმართულებას „მინიმალური სასურსათო პროგრამა“წარმოადგენს. პროგრამა სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, მარტოხელა პენსიონრებს, I და II ჯგუფის ინვალიდებს, დევნილებს, ბავშვობიდან ინვალიდებს და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს სასადილოების ქსელში, უფასო ერთჯერად კვებას სთავაზობს.  სულ ქალაქში 4 სასადილო ფუნქციონირებს, სადაც მოქალაქეებს უფასო კვება კვირაში შვიდი დღე, დღეში ერთჯერადად შეუძლიათ. საკვების რაციონი შეიცავს სხვადასხვა სახეობის კერძს. ადგილზე მომსახურების გარდა, პროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, ასევე ორ და მეტ სულიან ოჯახებისთვის ცხელი კერძის ბინაზე გატანებას. სულ რუსთავში ამ დროისთვის პროგრამით მოსარგებლე 1700 ბენეფიციარია. უფასო სასადილოებში კვების პროგრამას რუსთავის მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ტენდერში გამარჯვებული კერძო კომპანია ახორციელებს, თუმცა, რუსთავის მერიის სოციალური მომსახურებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური და საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია მკაცრად აკონტროლებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვას და მუდმივ მონიტორინგს უწევს პროგრამის მიმდინარეობას.

 • მუნიციპალური მოხუცთა სახლი

რუსთავში, ფუნციონირებს  ა(ა)იპ „რუსთავის მოხუცებულთა სახლი“,  რომელიც ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სუბსიდიის ფარგლებში და მარტოხელა, სოციალურად დაუცველ, უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოხუცებს უფასო საცხოვრებელსა და კვებას სთავაზობს.  მოხუცთა სახლში მცხოვრები ხანდაზმულები ასევე, უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო–სოციალური  მომსახურებით.

 • უფასო სკოლამდელი აღზრდა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება ა(ა)იპ "რუსთავის ბაგა–ბაღების გაერთიანება", რომელიც უზრუნველყოფს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სასწავლო სააღმზრდელო პროგრამის განხორციელებას. ქალაქში სულ ოცდაერთი ბაგა–ბაღია, სადაც რუსთაველი ბავშვებისათვის  სასწავლო–სააღმზრდელო პროცესი, კვება და სხვა მომსახურება უფასოა.

 •  უფასო საარქივო მომსახურება

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სუბსიდიის ფარგლებში, ქალაქში ფუნციონირებს მუნიციპალური არქივი, სადაც დაცულია მუნიციპალური საარქივო ფონდი. რუსთავის მოქალაქეებისათვის არქივიდან დოკუმენტაციის მოძიების მომსახურება სრულიად უფასოა.

 • შშმ პირთა დახმარება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, რუსთავში ფუნციონირებს სპეციალური ცენტრი, რომელიც მიზნად ისახავს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციას. მუნიციპალური სამსახური – ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებსა და მოზარდებს საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური ადაპტაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, სხვადასხვა სახის მომსახურებას სრულიად უფასოდ სთავაზობს. ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებითვე ხორციელდება სოციალური პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს რუსთავში რეგისტრირებული აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვების სამკურნალო/სარეაბილიტაციო ხარჯების დაფარვას. თითოეული ბენეფიციარისთვის წლიურად 600.00  ლარის ოდენობით.

 • მაწანწალა ძაღლების მოვლა–მონიტორინგი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო, მიუსაფარი ძაღლების მოვლა-პატრონობას ქალაქის მუნიციპალური სამსახური უზრუნველყოფს. სპეციალურად ამ მიზნით, შექმნილია დაავადებათა და პოპულაციების მართვის განყოფილება, რომელიც თანამედროვე, მსოფლიოში აპრობირებული, ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით, უზრუნველყოფს მათზე ვეტერინარულ მონიტორინგს. სამუშაო პროცესის გამართულად წარმართვისათვის შექმნილია ლაბორატორია, შესაბამისი აღჭურვილობით (მიკროსკოპი, ცენტროფუგა, კოლბები, საოპერაციო მაგიდა, სტერილიზატორი, საოპერაციო-ქირურგიული ხელსაწყოები), ასევე, მოწყობილია ვოლიერები ცხოველთა დროებითი იზოლაციისათვის. სამსახური უზრუნველყოფს ჯანმრთელი და არააგრესიული ცხოველის სტერილიზაცია-კასტრაციას, ანტიბაქტერიულ ვაქცინაციას, ცხოველთა იდენტიფიკაციას, ცხოველთა დანომვრას სპეციალური საყურე ნიშნით, დაავადების შემთხვევაში კი ცხოველის ჰუმანური მეთოდებით ევთანაზიას. აღნიშნულ მომსახურებას სამსახური რუსთავის ადგილობრივი ბიუჯეტის სუბსიდიის ფარგლებში ახორციელებს.

 • უფასო ეპიდემიური ზედამხდველობა

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ეპიდემიური ზედამხედველობის და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებებს ქალაქის ბიუჯეტის დაფინანსებით, ახორციელებს ა(ა)იპ "რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრი". მომსახურება, რომელსაც ცენტრი მოსახლეობას სთავაზობს, ითვალისწინებს საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში მღრღნელების საწინააღმდეგო ღონისძიებას – დერატიზაციას, მალარიისა და ცოფის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განხროციელებას, შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების)  გაუვნებელყოფას, ეპიდემიების პრევენციის ზომებსა და სხვა . აღნიშნული მომსახურებები მოქალაქეებისთვის უფასოა.

 • შეღავათები ტრანსპორტზე

ქალაქის ხელისუფლების ინიციტივით გათვალისწინებულია შეღავათები მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოქალაქეებისათვის. მათ შორის არიან: ვეტერანები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 150 000-ს არ აჭარბებს, ასევე, რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, ა(ა)იპ რუსთავის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის“, სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - „ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელის“, ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრის“, ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ა(ა)იპ „რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრისა“ და სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსის“ თანამშრომლები.

 • შეღავათები კომუნალურ გადასახადებზე

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება შეღავათები კომუნალურ გადასახადებზე სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისთვის. სასმელ წყალზე შეღავათებია გათვალისწინებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატაება 57 000-ს. დახმარება გათვალისწინებული მინდობითი ოჯახებისთვის კომუნალური გადასახადებზეც, წლიური ლიმიტირებული თანხით. ასევე, შეღავათებია დაწესებული კომუნალურ გადასახადებზე მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (სტატუსით „უსინათლო“) პირთათვის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო ოპერაციების დროს ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ოჯახის წევრებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ და რეგისტრირებულნი არიან რუსთავში.

ამასთან, სრულად თავისუფლდებიან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის გადასახადისაგან სოციალურად დაუცველითა შესახებ მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები. ლიმიტები განსხვავებულია სხვადასხვა კეტეგორიისთვის. შეღავათებით გათვალისწინებულ ხარჯებს რუსთავის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ანაზღაურებს.

 • ჯანდაცის ხელმისაწვდომობა

ერთ–ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მომსახურება, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სთავაზობს, მედიკამენტებით დახმარების პროგრამაა. პროგრამით სარგებლობენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000-ს არ აღემატება, ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, პენსიონერი მოქალაქეები, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ადასტურებს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლი. ქალაქის მერია საჭირო მედიკამენეტების შეძენისთვის მოქალაქეებს წელიწადში 100 ლარით ეხმარება. ასევე, ყველაზე მნიშვნელოვანია სამედიცნო მომსახურების ხელმისაწვდომობის მიზნით დაგეგმილი მომსახურება – მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკისა და ამბულატორიულ-სტაციონალური მკურნალობის, კარდიოქირურგიული მომსახურების და გეგმიური ქირურგიული სამედიცინო მომსახურების გარკვეული თანხებით დაფინანსებას, თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან დაზღვევის მიერ. პროგრამის ფარგლებშივე, 0-დან 70 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ დაფინანსება კომპიუტერულ გამოკვლევებზე, თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამებით.

სიახლეს წარმოადგენს C ჰეპატიტით დაავადებული მოქალაქეების მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისთვის საჭირო კვლევების დაფინანსების პროგრამა. პროგრამაში ჩასართავად აუცილებელია მომსახურების მიღების მსურველი ჩართული იყოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ,,c ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის“ დიაგნოსტიკის კომპონენტში. პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება გათვალისწინებულია იმ პირებისთვის, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ კვლევა c ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრის მიზნით და მიღებული აქვთ დადებითი პასუხი.

 • სოციალური დახმარება

ადგილობრივი ხელისუფლება ეხმარება მრავალშვილიანს ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს და რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი. ფულადი დახმარება გაიცემა 18 წელს მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით, თითოეულ არასრულწლოვანზე 25 ლარის ოდენობით. ასევე, ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა გათვალისწინებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, მათთან გათანაბრებულ პირებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის.

ამასთან, ქალაქის ხელისუფლება სადღესასწაულო სოციალური პროგრამის ფარგლებში, საჩუქრებს გადასცემს სხვადასხვა  კატეგორიის მოქალაქეებს 8 მარტთან, დედის დღესთან, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან და შობა–ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით. პროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ მრავაშვილიანი ოჯახები (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 00-ს); „მუნიციპალური მოხუცთა სახლის ბენეფიციარები“; .„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ბენეფიციარები“;  .ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები და 2004 წლის აგვისტოს თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული რუსთაველი ჯარისკაცების ოჯახები.

 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობა

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება "ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების მხარდაჭერის" პროგარამა, რომელიც ითვალისწინებს თანადაფინანსებით ან ბიუჯეტიდან სრული დაფინანსებით, კორპუსებში არსებული კომუნალური თუ სხვა სახის პრომლემების მოსახლეობის პრიორიტეტების გათვალისწინებით გადაწყვეტას. პროგრამას, რომელიც 11 კომპონენტს მოიცავს, მუნიციპალური  სამსახური - ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი", სუბსიდიის ფარგლებში ახორციელებს.

ნავიგაცია