შპს „ანტონიჩის“ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

„ქ. რუსთავში, მშვიდობის ქ. №21-ში შპს „ანტონიჩის“ ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამართი სადგური) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ ბრძანება

შპს „რუსელოისის“ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

ქ. რუსთავში შპს „რუსელოისის“ მეტალურგიული (ფეროშენადნობთა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (აირმტვერდამჭერი სისტემის მოწყობა) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“. ბრძანება